มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าศึกษาดูงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย การรับนักศึกษาและอาจารย์ การดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะผู้บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาตินำโดยศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ได้ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้และน่าสนใจอย่างยิ่ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 829 คน มีนักศึกษาต่างชาติ 10% ของนักศึกษาทั้งหมด โดยนักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่มาจากจีน เวียดนาม ภูฏาน ออสเตรเลียและอื่นๆ ตามลำดับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสำเร็จในการรับนักศึกษา เพราะเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้วิดีโอที่ดึงดูดและเสนอข้อมูลที่กระชับและน่าสนใจจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี …

Read More »

Let’s get to know WUIC

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ – “ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” รายการ Talk to Walailak – “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

Read More »

Why You Should Study at Walailak University International College (WUIC)

Public, autonomous, comprehensive and research-focused university with high quality, internationally-oriented curriculums; High quality Thai and foreign lecturers/professors, adjunct and visiting professors; Popular disciplines, ranging from Science and Technology, Logistics, Management to Social Science; Emphasizing 21st century skills, innovative and critical thinking, and international perspectives for students; Adoption of internationally recognized …

Read More »

Bachelor of Arts Program in Public Affairs

This program aims to produce graduates with a globalization mindset. Able to quickly respond to the global changes consciously and through positive thinking. Commitment to self-development and transformational leadership through creative innovation in order to provide a competitive advantage in public affairs. Majors  1)  Public Policy and Global Affairs 2)  Public …

Read More »

Bachelor of Engineering (Digital Innovation Engineering)

This program aims to produce graduates who inspire to change the digital world through innovative designs of applications and how they interact with humans worldwide. Graduates will respond to problems while creating new opportunities from digital innovations. Graduates can pursue work in areas such as: Computer Engineering Innovative Engineers Problem-solver …

Read More »

รายละเอียดเกียวกับการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครระดับปริญญาตรีจาก WUIC เว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/login.asp รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/ หรือโทร. 075673101 ฝ่ายรับนักศึกษา

Read More »