Home > OBJECTIVE

OBJECTIVE

1 ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเป็นเลิศสู่สากลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ มุ่งจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของประเทศและของภูมิภาค วิทยาลัยนานาชาติจะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับพลวัตทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยในระยะแรกเน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และจะขยายหลักสูตร รวมทั้งจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะต่อไป นอกจากนักศึกษาประจำแล้ว วิทยาลัยนานาชาติจะจัดให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ทั้งจากภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ และจัดทาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ เพื่อส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อีกทางหนึ่ง


2 ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยเป็นส่วนสาคัญที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศสู่สากล การศึกษาวิจัยจึงเป็นวัตถุประสงค์สาคัญข้อหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 และมหาวิทยาลัย 4.0 โดยวิทยาลัยนานาชาติจะสนับสนุนการศึกษาวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมของคณาจารย์ ซึ่งเป็นทั้งนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่จัดให้มีการเรียนการสอน รวมทั้งจะเป็นแหล่งรวบรวมและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างศาสตร์ใหม่ที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต่อการแก้ปัญหาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วิทยาลัยนานาชาติจะสนับสนุนให้คณาจารย์เปิดกลุ่ม/หน่วยวิจัย และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่จัดการเรียนการสอนและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยในต่างประเทศ จัดให้มีนักวิจัยแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยจะเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดาเนินงานระยะต่อไป


3 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติจะเป็นแหล่งให้บริการคาปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จัดการเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสู่ชุมชนและสังคมภาคใต้ ตลอดจนระดับประเทศ รวมทั้งให้บริการเผยแพร่ความรู้ โดยการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ สอดคล้องตามเอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียนของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่น และเชื่อมโยงท้องถิ่นกับนานาชาติ อันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยโดยรวมด้วย


4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยนานาชาติจะสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้สู่นานาชาติ ผ่านการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งสร้างจิตสานึกสาธารณะ ค่านิยมความเป็นไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง