Home > VISION/MISSION

VISION/MISSION

VISION

การศึกษานานาชาติ คุณภาพโดดเด่น เป็นเลิศสู่สากล

MISSION

วิทยาลัยนานาชาติ มีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย