Home > HISTORY

HISTORY

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีวิทยาเขตเดียว มีหลักการบริหารโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และบริหารวิชาการแบบบูรณาการ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นอุทยานแห่งการศึกษา สาหรับแหล่งศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยและแหล่งศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยในปีแรกเปิดสอนใน 8 สานักวิชา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนรวม 13 สานักวิชา ในหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี จานวน 35 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน 16 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 12 หลักสูตร โดยมุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับภูมิภาค ตามเอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน และด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากลของมหาวิทยาลัยฯ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านกิจการนานาชาตินั้นเป็นทิศทางที่วางไว้แล้ว
ในปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้วางแนวยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยมีแนวคิดที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีบรรยากาศการศึกษานานาชาติ ทั้งพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และจัดให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ โดยเฉพาะในอาเซียน ในเอเซีย และทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยมีแนวทางข้อหนึ่งในยุทธศาสตร์การดาเนินการเพื่อวางรากฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น World Class University คือ เพิ่มจานวนนักศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งในการดาเนินการเพื่อจัดการศึกษานานาชาติ จาเป็นจะต้องมีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อบริหารจัดการเชิงระบบ ระเบียบ เพื่อการจัดการศึกษา และการดาเนินภารกิจอื่นๆ ที่จะสนับสนุนความเป็นนานาชาติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จึงเป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อทาให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับปณิธาณและอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ และจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรลุถึงวิสัยทัศน์การเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ที่กาหนดไว้ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น