Home > Quota

Quota

การรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับแบบโควต้า 14 จังหวัดภาคใต้ รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การรับสมัคร

การรับสมัครจะพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบแห่งชาติและคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ แยกตามหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตร

แผนการเรียน เกณฑ์การรับและสัดส่วนของแต่ละรายวิชาที่นำมาใช้ในการคัดเลือก (%) คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (IELT)*
GAT1 GAT2 PAT1 9 วิชาสามัญ
สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล วิทย์-คณิต 30% 40% ฟิสิกส์ 30%

6.0

สาขากิจการสาธารณะ

รับทุกแผน

40%

30%

สังคม 30%

สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ 30% 40% 30%

หมายเหตุ

* คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ IELT 6.0 หรือคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า กรณีไม่มีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษสามารถใช้ผลการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมปลายเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปแทนได้