Home > Academic calendar

Academic calendar

รายละเอียดการเปิดปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 20 สิงหาคม ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันเปิดภาคการศึกษา 20 สิงหาคม
วันสุดท้ายของการเรียน 30 พฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 2 7 มกราคม ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันเปิดภาคการศึกษา 7 มกราคม
วันสุดท้ายของการเรียน 19 เมษายน
ภาคฤดูร้อน 21 พฤษภาคม ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันเปิดภาคการศึกษา 21 พฤษภาคม
วันสุดท้ายของการเรียน 12 กรกฎาคม

Academic calendar Year 2018-2019

First Semester 20 Aug 2018 – 12 Dec 2018
First day of class 20 August 2018 (1st wk)
Last day of class 30 November 2018 (15th wk)
Second Semester  7 Jan 2019 – 1 May 2019
First day of class 7 January 2019 (1st wk)
Last day of class 19 April 2019 (16th wk)
 Summer Session  21 May – 19 July 2019
 First day of class  21 May 2019 (1st wk)
Last day of class 12 July 2019 (8th wk)