Home 5S International Collage การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส วิทยาลัยนานาชาติ

การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส วิทยาลัยนานาชาติ


มาตรฐานกลาง 5ส ผู้รับผิดชอบ
1. บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน นางสาวภัทรียา ทองฉิม
2. ป้ายบ่งชี้ นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว
3. โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์ ทุกคน
4. ตู้เก็บเอกสาร ทุกคน
5. แฟ้มเอกสาร ทุกคน
6. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทุกคน
7. อุปกรณ์สำนักงาน     (โทรศัพท์/โทรสาร/เครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสาร) นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ
8. ห้องประชุม นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว
9. ห้อง/มุมรับแขก นางสาวภัทรียา ทองฉิม
10. แผงสวิทซ์ไฟ นายภูริภัทร์ มากสังข์
11. เครื่องปรับอากาศ นายภูริภัทร์ มากสังข์
12. ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ
13. ห้อง/พื้นที่เตรียมอาหาร นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ
14. ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด นางสาวปานฤทัย ชัยสิทธิ์
15. ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบ     เครือข่าย นายภูริภัทร์ มากสังข์
16. การดูแลถังดับเพลิง นางสาวปานฤทัย ชัยสิทธิ์
17. ถังขยะ ทุกคน
18. ตู้น้ำดื่ม ไม่มี
19. ห้องสุขา นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว

ข้อมูลโดย นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30 มกราคม 2562