Home 5S International Collage การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส วิทยาลัยนานาชาติ

การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส วิทยาลัยนานาชาติ


มาตรฐานกลาง 5ส

ผู้รับผิดชอบ

1. บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน

นางสาวสุประวีณ์ ใจดี

2. ป้ายบ่งชี้

นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว

3. โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์

ทุกคน

4. ตู้เก็บเอกสาร

ทุกคน

5. แฟ้มเอกสาร

ทุกคน

6. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ทุกคน

7. อุปกรณ์สำนักงาน

    (โทรศัพท์/โทรสาร/เครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสาร)

นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ

8. ห้องประชุม

นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว

9. ห้อง/มุมรับแขก

นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว

10. แผงสวิทซ์ไฟ

นายภูริภัทร์ มากสังข์

11. เครื่องปรับอากาศ

นายภูริภัทร์ มากสังข์

12. ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน

นางสาวสุประวีณ์ ใจดี

13. ห้อง/พื้นที่เตรียมอาหาร

นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ

14. ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบเครือข่าย

นายภูริภัทร์ มากสังข์

15. การดูแลถังดับเพลิง

นางสาวสุประวีณ์ ใจดี

16. ตู้น้ำดื่ม

นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ

17. ถังขยะ

ทุกคน

18. บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร

ทุกคน

19. การประหยัดพลังงาน

ทุกคน


ข้อมูลโดย นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563