Home 5S International Collage โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส


นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว
ประธานกรรมการ 5 ส วิทยาลัยนานาชาติ

Mr. Sotharorth Keo
กรรมการ

อาจารย์สุชิตา มานะจิตต์
กรรมการ

นางสาวปานฤทัย ไชยสิทธิ์
กรรมการ

นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ