Home Green WU

WUIC Go Green


           วิทยาลัยนานาชาติ มีการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน วิจัยและพัฒนา และจะก่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure: SI)
1.1 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งอยู่ที่อาคารสถาปัตยกรรม ชั้น 3 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
พื้นที่อาคาร
พื้นที่สำนักงาน

1.2 ขนาดพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์
1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงานมีทั้งหมด 13 คน
คณบดี 1 คน
อาจารย์ 8 คน
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 3 คน

วิทยาลัยนานาชาติ มีคณะกรรมการ 5ส ทั้งหมด 5 คน
ประธานกรรมการ 1 คน
กรรมการ 3 คน
กรรมการและเลขานุการ 1 คน
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change : SI)
2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดงาน

- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5

- ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

- มีสัญลักษณ์การใช้ปุ่มสวิตซ์ไฟที่ถูกต้อง

2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน (N/A)

2.3 ประมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561 (N/A)

2.4 โปรแกรมการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (N/A)

2.5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน (N/A)

3. การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Waste : WC)
3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

- กระดาษที่ใช้แล้วนำไป Recycle

- การลดกระดาษ โดยนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้เป็นกระดาษ Reuse

- การลดการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบ e-office ภายในองค์กรมหาลัย

- การนำซองจดหมายมา Reuse เพื่อลดการใช้กระดาษ

- การใช้แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิแทนแก้วพลาสติก

- การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ (N/A)

3.3 การจัดการขยะมีพิษ
- การลดกระดาษ โดยนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้เป็นกระดาษ Reuse

3.4 การจัดการขยะอินทรีย์ (N/A)

3.5 การบำบัดขยะอินทรีย์ (N/A)

3.6 การจัดการน้ำเสีย (N/A)
4. การจัดการน้ำ (Water : WS)
4.1 โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน (N/A)

4.2 การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ (N/A)

4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ (N/A)

4.4 นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน (N/A)
5. การขนส่ง (Transportation : TR)
5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานในแต่ละวัน มีจำนวน 3 คัน

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

- การใช้รถพลังงานไฟฟ้าแทนยานพาหนะอื่นที่ใช้น้ำมัน

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

6. การศึกษาของส่วนงาน (Education : ED)
รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน
1. HTM62-312 Sustainable Hospitality and Tourism Management
2. IAC62-435 Special topic in Management Accounting
3. LLB62-102 Legal Ethics and Social Responsibility

กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน