ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อวิจัย ด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจหรือภาษาจีนธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

 • ดำเนินการสอนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท

 • วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท

   

  ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบประกาศข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

การรับสมัคร >>

รับสมัครนักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

(2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี โดยมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEF paper) ไม่ต่ำกว่า 513 คะแนน หรือ TOEFL(CBT) ไม่ต่ำกว่า 153 คะแนน หรือIELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน หรือเทียบเท่า

(3) มีความสามารถด้านภาษาจีน โดยมีผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ยื่นประกอบด้วย

(4) เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้สำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะหรือความชอบในงานติดต่อประสานงานทั้งโดยการพูดและการเขียน

(5) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

(6) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินเตอร์เน็ต และมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานสำนักงาน โดยเฉพาะ MS Office

(7) สามารถพัฒนางานหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน้าที่

(8) มีประสบการณ์ทำงานด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น งานสนับสนุนการ

จัดการศึกษานานาชาติ งานติดต่อกับต่างประเทศ งานจัดทำหลักสูตร งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน

(1) งานสนับสนุนการจัดทำ การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติฯ

(2) งานประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

(3) สนับสนุนการจัดการศึกษาของคณาจารย์

(4) งานศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยนานาชาติฯ

(5) งานรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติ

(6) งานติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน

(7) งานออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ

(8) งานประชุมและจัดการด้านธุรกิจ

(9) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเดือนละ 17,400 บาท

 • ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

ระยะเวลาการจ้าง

 • จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

การรับสมัคร >>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn