ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อวิจัย และผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

 • ดำเนินการสอนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เป็นภาษาอังกฤษ 100%
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท

 • วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท

   

  ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบประกาศข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

Facebook
Twitter