เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ ได้กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไว้ดังนี้

นโยบาย 5ส / แผนการดำเนินการ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยใช้เครื่องมือ 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
 2. ผู้บังคับบัญชา (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) และคณาจารย์ สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการ โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละสาขา ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าสำนักวิชาและบุคลากรในสำนักวิชา
 3. จัดทำแผนการดำเนินการ
  – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
  – ทำความเข้าใจ แจ้งปฏิทินการตรวจประเมินตามมาตรฐานกลาง
  – Big Cleaning หน่วยงานทุกเดือน หรือตามมติที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
  – ประเมินผล Self-Audit 
  – รับการตรวจประเมินผลในระดับหน่วยงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
  – ปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน / ภายนอกหน่วยงาน
 4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานโดยเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5ส และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น

เป้าหมาย 5ส

1. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้กระดาษของหน่วยงานลงจากปีที่แล้ว 40%
2. บุคลากรมีส่วนร่วม มีความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงานที่สะอาด มีความเป็นระเบียบ ผ่านเกณฑ์ 5ส ร้อยละ 85
3. พนักงานทุกคนในหน่วยงานร่วมกันทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
4. ผลการประเมินหน่วยงานมากกว่าปี 2563 และอยู่ในระดับดีมาก 4.90-5.00