Home WUIC Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

1. ทุน Undergraduate Excellence
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละ 100 ตลอดหลักสูตร และทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละ 50-75 ตลอดหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดีเยี่ยม ให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดของหลักสูตร

2. ทุนบุตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 ตลอดหลักสูตร สำหรับบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี

3. ทุนบุคคลทั่วไป
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20-40 ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดของหลักสูตร

จำนวนทุน รวมทุกประเภท ไม่เกิน 80 ทุน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนและเงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกผู้รับทุน
วิทยาลัยนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนและคัดเลือกผู้ได้รับทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยทยอยจัดสรรทุนภายในกรอบวงเงินงบประมาณจัดสรรทุนการศึกษา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด


ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด