บริการสุขภาพ

Previous slide
Next slide

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่ และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 จำนวน 7 อาคาร ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, และ F ซึ่งคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 รับรองผู้มาใช้บริการมากกว่า 1,000,000 คนต่อปี เมื่อการก่อสร้างตึกแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการใน ปี 2563 ก็จะเพิ่มจำนวนเตียง จนถึง 750 เตียง และเปิดให้บริการรักษาในระดับตติยภูมิ คือ ให้บริการดูแลรักษาโรคที่ซับซ้อนและใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงใหม่ล่าสุด รวมถึงการศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านศูนย์หัวใจ 2.ด้านศูนย์มะเร็ง 3.ด้านศูนย์ผิวหนัง 4.ด้านศูนย์ผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ในการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในเขตภาคใต้ตอนบน

Previous slide
Next slide

บริการด้านสุขภาพ

นักศึกษาสามารถใช้บริการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ บริการด้านการรักษาโรค การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้

- ตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกวันทำการ

- บริการห้องปฐมพยาบาล

- บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- บริการจ่ายยาและให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชกร

- บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

- บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพัก

- บริการยาประจำตู้ยาหอพัก

- บริการชุดปฐมพยาบาล

- บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

- บริการให้คำปรึกษาด้านร่างกายและจิตใจ

- บริการทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

- จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การรับฟังและการออกเสียง ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง และนักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้

การประกันอุบัติเหตุและเยี่ยมติดตามอาการ

ประกันอุบัติเหตุ

"มั่นใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเมื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำประกันเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกกรณี นักศึกษาสามารถรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 12,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเสียชีวิต ได้รับค่าสินไหมทดแทน 120,000 บาท ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

การเยี่ยมติดตามอาการ

ประสานข้อมูลจากเครือข่ายสุขภาพนักศึกษาและเยี่ยมติดตามอาการเจ็บป่วยของนักศึกษา กรณีนักศึกษาป่วยที่หอพักประสานที่ปรึกษาหอพักเยี่ยมดูอาการ และกรณีนักศึกษาพักฟื้นที่มหาวิทยาลัยงานประกันอุบัติเหตุเดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาและผู้ปกครองที่โรงพยาบาลพร้อมของเยี่ยมไข้

ติดต่อ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ 075 673000 ต่อ 7071 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) หรือ ต่อ 7042 (ฝ่ายห้องปฐมพยาบาล)