ประสบการณ์จากนักศึกษา

Students Testimonial

Zay Yar Nay Win

Logistics Analytic and Supply Chain Management (B.B.A.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน ของวิทยาลัยนานาชาติเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีการนำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล The UK Professional Standards Framework (UKPSF) จากประเทศอังกฤษมาใช้ ประกอบกับเหล่าคณาจารย์ที่มาจากประเทศต่างๆ ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง วิทยาลัยนานาชาติมอบประสบการณ์ความเป็นนานาชาติที่แท้จริงซึ่งเป็นที่ปรารถนาของนักศึกษาทุกคนบนโลกนี้ ผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาศึกษาทิ่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์