ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University Book Center)

Previous slide
Next slide

1. จัดจำหน่ายหนังสือ ตำราเรียนทั้งในและต่างประเทศ หนังสืออ้างอิง และเอกสาร ประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเน้นการให้บริการที่ตรงความต้องการของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตชุมชนมหาวิทยาลัยลักษณ์

2. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน อาทิ เครื่องเขียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย บริการถ่ายเอกสาร และบริการเครื่องดื่มอาหารว่างเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการใช้บริการของศูนย์หนังสือฯ

3. รับเผยแพร่หนังสือ ตำรา หรือผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจากที่อื่นๆ ที่มีคุณค่าทางวิชาการ

4. จัดกิจกรรมด้านการแสดงหนังสือ หรือการเสวนาเกี่ยวกับความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ในเชิงการเรียนรู้

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดบริการ