ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ

Previous slide
Next slide

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีการอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยที่มีอยู่สำหรับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครัน เหมาะกับการวิจัยระดับระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยสำหรับกิจกรรมของบริการวิชาการ นอกจกานี้ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอัจฉริยะ อำนวยความสะดวกทั้งระบบการประชุมออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ