Categories
ข่าววิจัย

การบรรยาย ในหัวข้อ “Research and publication: A Process of Discovery” โดย Assoc. Prof. Dr. David J. Harding

WUIC Research Center Workshop
WUIC Research Center Workshop
WUIC Research Center Workshop

วิทยาลัยนานาชาติได้เชิญ Assoc. Prof. Dr. David J. Harding เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ ภายใต้หัวข้อ “Research and publication: A Process of Discovery” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง AD3503 ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ