Categories
ข่าววิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ อาจารย์ ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ระดับ Fellow

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ อาจารย์ ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค ที่ได้รับการรับรอง UKPSF หรือการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ ระดับ Fellow