Categories
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประชาชนแห่เที่ยวงานคึกคัก

WU Green Loy Kratong Festival
WU Green Loy Kratong Festival
WU Green Loy Kratong Festival
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีที่ดีของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษาของม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป แห่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
WU Green Loy Kratong Festival
WU Green Loy Kratong Festival
WU Green Loy Kratong Festival
WU Green Loy Kratong Festival
ภายในงานมีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยนานาชาติมีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนางนพมาศด้วย ชื่อ นางสาว Natalie ร่วมประกวดด้วย นอกจากนั้นยังมีการประกวดประเภทบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboy  มีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ วงดนตรี WU BAND และวงดนตรีสากล WMC รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นบ้าน และเชิญชวนร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยให้เข้ากับบรรยากาศลอยกระทง ตลอดจนร่วมรณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้