Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ออสการ์ ซอนโก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ออสการ์ ซอนโก มีบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ และตีพิมพ์แล้วในฐานข้อมูล SCOPUS Q2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ในหัวข้อ "Active damping and robust loop shaping for harmonic minimization" ได้รับการตีพิมพ์ใน "International journal for power electronics and drives systems".