Categories
กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จัดขึ้นโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่บริษัท Western Digital (Thailand) Co., Ltd. เป็นระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่ 16 สิงหาคม ถึง 3 ธันวาคม 2564) โดยนักศึกษากลุ่มนี้ถือเป็นนักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

Arranging Preparing Students to Workplace Activity for International College Students