Categories
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในกิจกรรม “จุดเทียนออนไลน์เพื่อสันติภาพ เนื่องในวันอัตตามีบูชา”

เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา เห็นความสำคัญของวันอัฏมีบูชา จึงได้จัดโครงการ Staff จิตอาสาขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 - 12 มิถุนายน 2564 โดยมีการรวมตัวกันของนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจากหมาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในการจุดเทียนสันติภาพ เพื่อร่วมกันสร้างกุศลและอนุโมทนาบุญร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 100% เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้โดยไร้ข้อจำกัด ทั้งนี้ นางสาวรัติญาพร ชูสุวรรณ นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในบทบาทของ Staff และได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการตลอดการจัดกิจกรรมของโครงการ

WUIC student was chosen to be a staff of “Online Lighting Candles For Peace on Atthami Bucha Day”
WUIC student was chosen to be a staff of “Online Lighting Candles For Peace on Atthami Bucha Day”