Categories
ข่าว/กิจจกรรม

การประชุมวิทยาลัยประจำเดือนกันยายน 2564

Previous slide
Next slide

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติได้จัดประชุมวิทยาลัยประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ในการนี้ รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประธานการประชุมวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ อาจารย์ โจอาคิม จูเลียส วัมเบเลโก้ ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์งานวิจัย ใน Scopus Q1 รวมถึงอาจารย์ ดร.ชูบาม ปาทัค และอาจารย์ ดร.มาซิน จาคุบ ดรอบนิค ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์งานวิจัย ใน Scopus Q2 ด้วย