Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติที่มีผลงานวิจัยและผ่านการรับรอง UKPSF ของคณาจารย์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 อาจารย์ดร.สุชิตา มานะจิตต์ และอาจารย์ ดร.ชูบาม ปาทัก เป็นตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อรับช่อดอกไม้จากอธิการบดีในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยและผ่านการรับรอง UKPSF ของคณาจารย์