Categories
ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีอาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีอาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปปี 2564