Categories
ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อตอบสนองนโยบายคณบดีเรื่องการให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษา ตลอดจนสนับสนุนนโยบายเก่ง ดี มีสุข ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WUIC organized “Dean & Lecturers Meet Students” for semester 1/2021

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียน ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและคุ้นเคยกับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งช่วยให้คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสรับรู้สถานการณ์การเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา โดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาสำเร็จตามแผนและใช้ชีวิตในระหว่างศึกษาอย่างมีความสุข