Categories
Uncategorized ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ “WUIC 4th Anniversary, Smart and Smile together”

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติได้จัดโครงการ “WUIC 4th Anniversary, Smart and Smile together” เนื่องในวาระที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินภารกิจบุกเบิกด้านการจัดการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ มาจนครบ 4 ปี โดยจัดขึ้น ณ ห้อง WUIC Collaboration and Innovation Hub ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

WUIC organized the project, “WUIC 4th Anniversary, Smart and Smile together”

โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของคณบดีด้านการให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษา พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและสังคมให้แก่นักศึกษา เพิ่มความมั่นใจว่านักศึกษาได้ศึกษาสำเร็จตามแผนและใช้ชีวิตในระหว่างศึกษาอย่างมีความสุข ตลอดจนสนับสนุนนโยบายเก่ง ดี มีสุข ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Comments & Suggestions for WUIC และ กิจกรรม Advisor System ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019