Categories
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การเข้าร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง โบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่นับถือของชาววลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย