Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมสหกิจศึกษาที่ Robert Bosch Limited Thailand กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์การทำงานจริง (Work Integrated Learning) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาใช้เวลาเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ภาคเรียนหรือประมาณ 16 สัปดาห์ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้พบกับนักศึกษาและหัวหน้างานของเขาที่ Robert Bosch Limited Thailand

Cooperative Education Visit at Robert Bosch Limited Thailand in Bangkok
Cooperative Education Visit at Robert Bosch Limited Thailand in Bangkok