Categories
ข่าว/กิจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมสหกิจศึกษาที่ Express Freight Management Ltd. (ประเทศปาปัวนิวกินี)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะปลูกฝังบัณฑิตให้มีความพร้อมครบครันสำหรับตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัว ด้วยการผสมผสานการสหกิจศึกษาเข้ากับหลักสูตร นักเรียนจะได้รับโอกาสในการนำความรู้ในห้องเรียนไปปฏิบัติผ่านประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 4 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ในหลักสูตร BBA เข้าพบนักศึกษาและหัวหน้างานจาก Express Freight Management Ltd. (ปาปัวนิวกินี) ผ่านทาง Zoom online

Cooperative Education Virtual Visit at Express Freight Management Ltd. (Papua New Guinea)
Cooperative Education Virtual Visit at Express Freight Management Ltd. (Papua New Guinea)