Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมนักศึกษาสหกิจที่ Advocacy Forum, Nepal Central Office. ประเทศเนปาล

สหกิจศึกษาเป็นโครงการที่เน้นวิชาการ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพในขณะที่ยังเรียนอยู่ในวิทยาลัย อีกทั้ง เป็นโอกาสพิเศษที่นักเรียนจะได้นำการเตรียมตัวทางวิชาการไปปรับใช้กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใน "โลกแห่งความเป็นจริง" และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม รองคณบดีและที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้พบกับนักเรียนของเราและหัวหน้างานจาก Advocacy Forum, Nepal Central Office. ผ่าน zoom online