Categories
บริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ โครงการ “WUIC English Coaching: Pathway to International College”

โครงการโครงการ WUIC English and Cultural Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตตื รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านบริการวิชาการ รวมถึงนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ 4 “สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม” วิทยาลัยนานาชาติจึงจัดบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นให้บริการทักษะทางวิชาการและสังคมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทคนิคการเลือกคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ การฝึกจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษ การเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาและหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ จากคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการในระดับที่ดีมาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นที่ปรึกษาโครงการ และอาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ เป็นหัวหน้าโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านบริการวิชาการ รวมถึงนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ 4 “สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม” วิทยาลัยนานาชาติจึงจัดบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นให้บริการทักษะทางวิชาการและสังคมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทคนิคการเลือกคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ การฝึกจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษ การเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาและหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ จากคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการในระดับที่ดีมาก

“WUIC English Coaching: Pathway to International College”
“WUIC English Coaching: Pathway to International College”
“WUIC English Coaching: Pathway to International College”
“WUIC English Coaching: Pathway to International College”
“WUIC English Coaching: Pathway to International College”
“WUIC English Coaching: Pathway to International College”
“WUIC English Coaching: Pathway to International College”
“WUIC English Coaching: Pathway to International College”