Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ K Line Logistics (Thailand) Ltd.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์การทำงานจริง (Work Integrated Learning) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาใช้เวลาเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ภาคเรียนหรือประมาณ 16 สัปดาห์ก่อนสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์การทำงานจริง (Work Integrated Learning) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาใช้เวลาเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ภาคเรียนหรือประมาณ 16 สัปดาห์ก่อนสำเร็จการศึกษา และในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565 ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้พบกับนักศึกษาและหัวหน้างานของเขาที่ Robert Bosch Limited Thailand