Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ LCT Ltd. (ILCT)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์การทำงานจริง (Work Integrated Learning) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาใช้เวลาเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ภาคเรียนหรือประมาณ 16 สัปดาห์ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้พบกับนักศึกษาและหัวหน้างานของเขาที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์การทำงานจริง (Work Integrated Learning) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาใช้เวลาเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ภาคเรียนหรือประมาณ 16 สัปดาห์ก่อนสำเร็จการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้พบปะกับนักศึกษาและหัวหน้างานของเธอที่ LCT Ltd. (ILCT) ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศผู้บุกเบิกที่ทำงานด้านกฎหมายธุรกิจในประเทศไทยผ่าน Zoom Meeting