Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม WIIC ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ได้ดำเนินการประชุมเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาของ WUIC ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยในโอกาสนี้ รศ. ศ.ดร. พิบูลย์ ภูริเวช รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวต้อนรับและหัวหน้าโครงการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของโครงการต่อผู้ประเมิน ส่งผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ) ได้คะแนน 4.03 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้ 4.02 คะแนน

Quality assurance assessment for WUIC programs
Quality assurance assessment for WUIC programs
Quality assurance assessment for WUIC programs
Quality assurance assessment for WUIC programs