Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติดูงานที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม นำโดย อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์ รักษาการแทนรองคณบดี และพนักงานฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพฯ เพื่อศึกษาระบบการดำเนินงานและการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาต่างชาติ (Benchmarking) เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

WUIC's inspection at MUIC 2022
WUIC's inspection at MUIC 2022
WUIC's inspection at MUIC 2022