Categories
ข่าว/กิจจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยนานาชาติเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีทอดกฐินปี 2565 ที่ทองหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีทอดกฐิน (พิธีประจำปีให้ผ้าคาถา) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่วัดพุทธจาริก ทองหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีเพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิ ถวายอาหารแก่พระสงฆ์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พิธีทอดกฐินมีความสำคัญ ซึ่งมีการแข่งขันขบวนกาธินาโดยมีช้างชื่อ "มีบุญ" เป็นผู้นำและมีเจ้าอาวาส (พระเจ้าคุณจารุกฺโฆ) เป็นผู้ให้คำสอนและแนะนำ

ดร.วศิน เป็นผู้จัดโครงการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: "รอยเท้าครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองนครศรีธรรมราช" - โครงการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวัดคงคาเลียบ อำเภอท่าศาลา และประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการมีเป้าหมายในการตั้งอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดคงคาลีพุทธทาส ที่เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ลงเรือครั้งแรกเมื่ออยู่ในฐานะกษัตริย์ของอาณาจักรธนบุรี ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายในโครงการนี้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีกาธินาที่วัดพุทธจาริกในปีนี้

WUIC Is Co-host of Kathina Ceremony 2022 in Thon Hong, Nakhon Si Thammarat
WUIC Is Co-host of Kathina Ceremony 2022 in Thon Hong, Nakhon Si Thammarat
WUIC Is Co-host of Kathina Ceremony 2022 in Thon Hong, Nakhon Si Thammarat
WUIC Is Co-host of Kathina Ceremony 2022 in Thon Hong, Nakhon Si Thammarat
WUIC Is Co-host of Kathina Ceremony 2022 in Thon Hong, Nakhon Si Thammarat