Categories
ข่าว/กิจจกรรม บริการวิชาการ

อาจารย์ผู้สอนที่วิทยาลัยนานาชาติ แชร์กลยุทธ์ร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจ U2T จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น., ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ (WUIC) ร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจ U2T (University to Subdistrict) ไปเยือนตำบลท่าโสม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดเวิร์คชอปที่เกิดความมีส่วนร่วมในหัวข้อ "กลยุทธ์และยุทธวิธีในการกำหนดราคาสินค้าท้องถิ่น" และ "เทคนิคการขายสดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน" สำหรับชุมชนในตำบลท่าโสมและเกาะเพชร มีผู้แทนจาก 8 กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนรวมกัน จำนวน 25 คน เข้าร่วมและได้เรียนรู้การกำหนดราคาที่แข่งขันสำหรับสินค้าของตนเอง รวมถึงฝึกฝนการสตรีมสดเพื่อส่งเสริมและขายสินค้าออนไลน์

WUIC Lecturer Shares Pricing Strategy at U2T Tha Som Nakhon Si Thammarat
WUIC Lecturer Shares Pricing Strategy at U2T Tha Som Nakhon Si Thammarat
WUIC Lecturer Shares Pricing Strategy at U2T Tha Som Nakhon Si Thammarat
WUIC Lecturer Shares Pricing Strategy at U2T Tha Som Nakhon Si Thammarat

หลังจากเวิร์คชอปสิ้นสุดลง ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ อาจารย์ผู้สอน บุคลากรและนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการเงิน สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ได้เยี่ยมชมสวนบุญประสิทธิ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกผักอินทรีย์โดยใช้วิธีการ "ผักยกแคร่" หรือวิธีการปลูกผักโดยลอยในน้ำ วิธีการนี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกผักในพื้นที่จำกัดและป้องกันผักไม่ติดสารพิษและสารเคมีที่ใช้ในการปลูกพืชต่างๆ รอบๆ สวน ทีม U2T จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจการไฟฟ้าลมปากพนังเป็นส่วนสุดท้ายของงานสถานที่

WUIC Lecturer Shares Pricing Strategy at U2T Tha Som Nakhon Si Thammarat
WUIC Lecturer Shares Pricing Strategy at U2T Tha Som Nakhon Si Thammarat