Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับคะแนนการปฏิบัติงานดีเป็นอย่างยิ่งในปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับคะแนนการปฏิบัติงานดีเป็นอย่างยิ่งในปีงบประมาณ 2565

1. นายภูริภัทร์ มากสังข์

2.นางสาวพรรณเพ็ญ ทองส่งโสม

3. นางสาวสุประสีณ์ ใจดี