Categories
ข่าว/กิจจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สุดว้าว! นักศึกษาต่างชาติจากวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมทำกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง”

ด้วยสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรม "ทำกระทง" เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ที่ห้อง AD3503 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ชั้น 3 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2022 นักศึกษามีความสนใจและสนุกเพลิดเพลินไปกับการทำกระทงของตัวเอง และเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจมากๆ

Krathong making workshop
Krathong making workshop
Krathong making workshop
Krathong making workshop
Krathong making workshop
Krathong making workshop
Krathong making workshop
Krathong making workshop