Categories
ข่าว/กิจจกรรม บริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และศูนย์บริการวิชาการพัฒนาโครงการการมีส่วนร่วมทางสังคมสำหรับนักศึกษาต่างชาติและบุคลากร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ เมดินา อดุลยรัตน์ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) ร่วมประชุมกับนางสาวนวลพิศ มีเดชะ และนายเสมอนัย เพ็งจันทร์ ผู้จัดการโครงการศูนย์บริการวิชาการ (CAS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดทำโครงการ WUIC Social Engagement โครงการแรกของวิทยาลัย คือ “ท่าศาลา – เพื่อนบ้านระดับโลก” โดยมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน ธุรกิจ การท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ และภาคประชาสังคมในท่าศาลาและนครศรีธรรมราชให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับชุมชนนานาชาติอย่างยั่งยืน วลีแรกของโครงการจะเน้นไปที่ร้านอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย ร่วมสร้างสื่อเช่น เมนูภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเสริมทักษะและความรู้เพื่อสนับสนุนพนักงานบริการ นักศึกษาและบุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชุมชน และธุรกิจรอบวิทยาเขตเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ ในตอนท้ายของวลีที่หนึ่ง เรามุ่งหวังที่จะให้บริการที่ดีขึ้นแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ว่าจะพำนักระยะสั้นหรือระยะยาว