Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกิจกรรม Walk’n Talk for Change จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Walk’n Talk for Change ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนักศึกษา ณ สถานที่ที่กำหนดในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ หัวหน้างานหอพักนักศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารทรัพย์สินและตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าร่วมเดิน ภายในงานเปิดโอกาสให้มีการหารือและหาทางออกสำหรับปัญหาเร่งด่วนและรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบ

Ms. Do Thien Trinh และ Ms. Yin Min Thant เป็นตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ระหว่างเดินชมผู้เข้าร่วมได้เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขต่างๆ และองค์การนักศึกษา ได้รวบรวมประเด็นดังกล่าวเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขต่อไป ผู้เข้าร่วมแสดงความขอบคุณสำหรับเหตุการณ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของพวกเขา

WUIC Students joined Walk'n Talk for Change event, organized by The Student Council of Walailak University
WUIC Students joined Walk'n Talk for Change event, organized by The Student Council of Walailak University