Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิจัย

ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ และอาจารย์เมดินา อดุลยรัตน์ จากวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยใหม่” (Young Chick)

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ และอาจารย์เมดินา อดุลยรัตน์ จากวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การสร้างนักวิจัยใหม่" (Young Chick) อันทรงเกียรติ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8- 12 พฤษภาคม 2566 จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (NRO) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (MHESI) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายการวิจัย 17 องค์กรในฐานะผู้จัดงาน

Dr. Wasin Praditsilp and Lecturer Medina Adulyarat from WUIC recently took part in the esteemed "Creating New Researchers" (Young Chick) training program.

🎓 การเสริมสร้างทักษะการวิจัยและการทำงานร่วมกัน 💪

การสัมมนานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มทักษะการวิจัยให้กับคณาจารย์ของเรา เพิ่มขีดความสามารถด้วยเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคใหม่ล่าสุด ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ และอาจารย์ เมดินา อดุลยรัตน์ เข้าร่วมการประชุม เวิร์คช็อป และการอภิปรายต่างๆ อย่างแข็งขัน โดยได้รับข้อมูลเชิงลึกและความรู้อันทรงคุณค่าในสาขาการวิจัยของตน

🤝 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 🌐

นอกจากการพัฒนาทักษะแล้ว การสัมมนาครั้งนี้ยังมอบโอกาสที่ดีเยี่ยมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่นๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากภูมิหลังที่หลากหลาย คณาจารย์ของเราจึงมีโอกาสแบ่งปันความเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสำรวจความร่วมมือด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ

Dr. Wasin Praditsilp and Lecturer Medina Adulyarat from WUIC recently took part in the esteemed "Creating New Researchers" (Young Chick) training program.
Dr. Wasin Praditsilp and Lecturer Medina Adulyarat from WUIC recently took part in the esteemed "Creating New Researchers" (Young Chick) training program.
Dr. Wasin Praditsilp and Lecturer Medina Adulyarat from WUIC recently took part in the esteemed "Creating New Researchers" (Young Chick) training program.
Dr. Wasin Praditsilp and Lecturer Medina Adulyarat from WUIC recently took part in the esteemed "Creating New Researchers" (Young Chick) training program.
Dr. Wasin Praditsilp and Lecturer Medina Adulyarat from WUIC recently took part in the esteemed "Creating New Researchers" (Young Chick) training program.
Dr. Wasin Praditsilp and Lecturer Medina Adulyarat from WUIC recently took part in the esteemed "Creating New Researchers" (Young Chick) training program.