Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เป็นตัวแทนแปลชื่อร้านและเมนูโรงอาหารช่อประดู่เป็นภาษาอังกฤษ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมใจอาสาแปลชื่อร้านค้าและเมนูโรงอาหารช่อประดู่เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขอขอบคุณส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ที่ประสานงานในครั้งนี้ โดยศูนย์บริหารทรัพย์สินจะรับผิดชอบจัดทำป้ายเมนู การนำป้ายเมนูภาษาอังกฤษไปใช้นั้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติ และส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นสากลและครอบคลุมมากขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

WUIC Students volunteered to translate the names of shops and menus at the Chor Pradu Canteen into English
WUIC Students volunteered to translate the names of shops and menus at the Chor Pradu Canteen into English
WUIC Students volunteered to translate the names of shops and menus at the Chor Pradu Canteen into English