Categories
ข่าว/กิจจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางวัฒนา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญญาวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางวัฒนา พิธีดังกล่าวมีขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Auspicious Birthday Anniversary Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana at Walailak University

พิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางวัฒนา ถือเป็นงานสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งชุมชน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมถวายความอาลัยแด่เจ้าหญิงผู้เคารพและแสดงความปรารถนาดีจากใจ

Auspicious Birthday Anniversary Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana at Walailak University
Auspicious Birthday Anniversary Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana at Walailak University

นอกจากนี้ในพิธียังมีการบริจาคโลหิตโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ การบริจาคโลหิตอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอย่างสุดซึ้ง

การเฉลิมฉลองดังกล่าวถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเคารพและความชื่นชมอย่างสุดซึ้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางวัฒนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะรักษาคุณค่าและประเพณีอันเป็นที่รักของราชวงศ์

Auspicious Birthday Anniversary Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana at Walailak University
Auspicious Birthday Anniversary Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana at Walailak University
Auspicious Birthday Anniversary Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana at Walailak University

เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของงานที่น่าทึ่งนี้ ทำให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำซึ่งเต็มไปด้วยพระพร ความสามัคคี และความเคารพ

ขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางวัฒนา ทรงพระเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข และความเจริญรุ่งเรืองมา ณ โอกาสนี้

Auspicious Birthday Anniversary Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana at Walailak University
Auspicious Birthday Anniversary Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana at Walailak University