Categories
ข่าว/กิจจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บุคลาการวิทยาลัยนานาชาติบริจาคเลือด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางวัฒนา ม.วลัยลักษณ์

คณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) ร่วมกันเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางวัฒนา มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเกียรติแด่ความทุ่มเทอันแน่วแน่ของเจ้าหญิงในด้านการบริการสาธารณะและการดูแลสุขภาพ 💉

งานนี้จัดขึ้นที่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มาร่วมบริจาคโลหิตอย่างมาก โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตของประเทศและเชิดชูความมุ่งมั่นของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

WUIC Celebrates Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana's Auspicious Birthday Anniversary with Blood Donation Drive
WUIC Celebrates Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana's Auspicious Birthday Anniversary with Blood Donation Drive
WUIC Celebrates Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana's Auspicious Birthday Anniversary with Blood Donation Drive