Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คู่มือนำเที่ยวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งจัดโดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์