Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางวัฒนา ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพิธีเปิดดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีประธานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป

ในโอกาสสำคัญนี้ ทรงพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพยาบาล แก่ศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีอย่างกับศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติมาก่อน