Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อวางแผนการพัฒนานักศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 15.00-16.30 น. รองอธิการบดี รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู และส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนานักเรียนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน (Mapping)

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมครั้งนี้คือการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่จะรวมไว้ในแผนการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2023 ที่กำลังจะมาถึง โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่าให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์