Categories
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพนานาชาติออนไลน์

นางสาวรัติญาพร ชูสุวรรณ เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพ นานาชาติออนไลน์ จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสาเพื่อสันติภาพ ในวันที่ 3 เมษายน 2564 โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจุดเทียนสันติภาพผ่านระบบ Zoom

WUIC student has joined the activity of “International Lighting Candles For Peace”
WUIC student has joined the activity of “International Lighting Candles For Peace”